Thumbnail

EETU ry: Lausunto sähköisen asioinnin tukipalveluista ja julkisen hallinnon yhteispalveluista

EETU ry:n lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kannattaa sitä, että tukipalvelulaki mahdollistaa valtuutuksen tai muun tahdonilmauksen tekemisen ja sen perumisen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tai jonkun muun käyttäjäorganisaation toimipisteessä. Tämä on tärkeää erityisesti niille ihmisille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita.

Palvelupisteessä asioidessaan tahdonilmaisun antajan on tärkeää saada rekisteröivän organisaation edustajalta neuvontaa valtuutusta luodessaan. EETU ry katsoo, että rekisteröivän organisaation rekisteröintitehtävää hoitavan henkilökunnan on oltava tehtävään koulutettuja.  Käyttäjäorganisaatiolle on asetettava käyttöehdoissa velvollisuus tarkastaa valtuutuksen sisältö yhdessä tahdonilmaisun antajan kanssa ennen valtuutuksen vahvistamista.

Käyttövelvoitteen lisääminen asiointivaltuutuspalvelun osalta on mielestämme hyvä asia. Ehdotus vähentää myönteisellä tavalla viranomaisten tarvetta päällekkäisten valtuutuspalveluiden käytölle ja vähentäisi myös kustannuksia.

Uudessa esityksessä todetaan edelleen, että joissakin tapauksissa voisi silti olla perusteltua, että käyttäjäorganisaatio voidaan vapauttaa asiointivaltuutuspalvelun käyttämisestä. Asiointivaltuutuspalvelun sijasta käytettäisiin tällöin erillistä kyselypalvelua.

EETU ry kysyy, että jos tavoitteena on yksi asiointivaltuutuspalvelu, mitkä voisivat olla tapauksia, jossa olisi perusteltua käyttää erillistä kyselypalvelua? Kriteerit vapautuksien antamisesta on EETU ry:n mielestä oltava tiukat.

Valtionkonttorilla ja Väestörekisterikeskuksella on mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta palvelun käytöstä maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettu julkisoikeudellista suoritteesta perittävä maksu.

Mikäli tukipalvelut säädetään maksullisiksi, käyttäjäorganisaatioiden kannalta kustannuksista on oltava tarkempi arvio sekä selvät ja läpinäkyvät perusteet maksullisuudelle. Esityksessä todetaan, että tunnistuspalveluiden tuottamiskustannukset nousevat huomattavasti.

EETU ry ei hyväksy sitä, että VRK:n käyttäjäorganisaatiolta mahdollisesti perimät maksut lopulta siirrettäisiin loppukäyttäjän eli kansalaisten maksettavaksi. Näin ei saa tapahtua. Uudessa esityksessä ei edelleenkään millään tavalla suljeta pois sitä, että maksut siirtyvät palvelun käyttäjien maksettavaksi.

Mielestämme uudistuksen yhteydessä on turvattava riittävät määrärahat Väestörekisterikeskukselle ja avustavina organisaatioina toimiville julkisen sektorin käyttäjäorganisaatioille. Tämä on varmin keino estää mahdollisten tukipalveluiden palvelumaksujen siirtäminen loppukäyttäjän maksettavaksi.

EETU ry:n kantoja tukipalvelulakiin on perusteltu yksityiskohtaisemmin lausunnossa, jonka annoimme 7.8.2018.

Viitteet: VM093:00/2018
VM/1272/03.01.00/2018

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi