Hyvinvointia_ikääntyneille_1_web

Hyvinvointia ikääntyneille

Osallisuutta edistäviä rakenteita järjestöjen ja Ikäneuvoloiden yhteistyöhön

Hanke toteutetaan Eläkeliiton ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä ja tarkoituksena on järjestöjen ja ikäneuvoloiden toiminnallisen yhteistyön kehittäminen. Kuntoutussäätiö tekee hankkeen alkupuolella ikääntyneille ja ikäneuvoloille kyselyn ja haastatteluita alkutilanteen kartoittamiseksi. Lisäksi Kuntoutussäätiö osallistuu hankkeessa tehtävään yhteiskehittämiseen koko hankkeen ajan.  

Ikäneuvoloiden palvelut tukevat ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja terveellisiä elintapoja sekä ennaltaehkäisevät tapaturmia ja sairauksia. Ikäneuvoloissa korostetaan varhaista tukea ja erilaisten hyvinvoinnin haasteiden ennakoivaa tunnistamista. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä huomioimaan ikäihmisten erilaisia palvelutarpeita. Ikäneuvoloissa annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kaikilla hyvinvointialueilla ei ole Ikäneuvoloita, mutta vastaavaa toimintaa eri nimikkeiden alla löytyy kuitenkin monilta alueilta. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja palvelut myös toteutuvat eri hyvinvointialueilla eri tavoin.

Hyvinvointia ikääntyneille -hankkeessa on tarkoituksena saada ikäneuvolat ja ikääntyneiden järjestöt kehittämään keskinäistä yhteistyötä. Näin saadaan lisättyä paitsi järjestöjen tietoisuutta ikäneuvoloiden tarjoamista palveluista, myös ikäneuvoloiden tuntemusta järjestöjen tarjoamista ennaltaehkäisevään toimintaan sopivista palveluista. Lähtökohtana on ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen ja sitä kautta kuntoutuksellisten haasteiden ennaltaehkäisy matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on ikäihmisten osallisuus omien palveluidensa kehittämiseen sekä parempi palveluihin ohjautuminen. Tämä toteutuu, kun tieto ja tarvittava tuki löytyvät yhteistyön kautta entistä helpommin.

Tavoitteena on

  • muodostaa strukturoidun kyselyn avulla ajantasainen läheisen näkökulman huomioiva käsitys ikääntyneiden ja heidän läheistensä koetusta palveluntarpeesta elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi (vuonna 2023).
  • vahvistaa ikääntyneiden osallisuutta eläkeläisjärjestöjen sekä ikäneuvoloiden yhteistyön kehittämisessä (vuonna 2024).
  • vahvistaa ikääntyneiden ohjautumista elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevien palvelujen piiriin ikäneuvolan ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyönä (vuonna 2025).
  • levittää pilottien avulla kehitetty toimintamalli eläkeläisjärjestöihin valtakunnallisesti (vuonna 2025).

Yhteystiedot:

Anu Korhonen
Projektipäällikkö, Eläkeliitto
040 725 7561
anu.korhonen(at)elakeliitto.fi

Mari Ruuth
Erityisasiantuntija, Kuntoutussäätiö
044 781 3181
mari.ruuth(at)kuntoutussaatio.fi

Mika Ala-Kauhaluoma
Yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö
044 781 3096
mika.ala-kauhaluoma(at)kuntoutussaatio.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) esityksen pohjalta myöntänyt rahoituksen tälle kolmivuotiselle hankkeelle vuosille 2023–2025.

EL ja KS yhdessa

Valtakunnallisen kuntoutusverkoston tiedote

Valtakunnallinen kuntoutusverkosto: Hyvinvointialueilla painopiste kuntoutukseen– vaikuttava kuntoutus lisää palveluiden tuottavuutta ja on yksilön kannalta vaikuttavaa

Lue lisää
Hyvinvointia ikääntyneille -hanke on pilotointivaiheessa

Reilu vuosi sitten aloittelimme Hyvinvointia ikääntyneille -hankkeen parissa yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa. Viime vuonna tehtiin pohjatyöt nyt alkaneelle pilottivaiheelle.

Lue lisää
Valtaosa ikääntyneistä kokee elämänlaatunsa hyväksi - tarvetta olisi kuitenkin säännöllisille hyvinvointi- ja terveystarkastuksille

Hyvinvointia ikääntyneille -hanke toteutti syksyllä 2023 kaksi laajaa kyselyä liittyen yli 70-vuotiaiden, kotona asuvien henkilöiden palvelu- tai tukitarpeisiin.

Lue lisää
Valtaosa ikääntyneistä tyytyväisiä elämänlaatuunsa

Yli 70-vuotiaille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin manner-Suomessa asuvien ikääntyneiden kokemaa hyvinvointia ja elämänlaatua, palvelujen tarpeita ja näkemyksiä olemassa olevista palveluis

Lue lisää
Katso Hyvinvointia ikääntyneille -webinaari

Hyvinvointia ikääntyneille -hanke järjesti 30.11.2023 webinaarin, jossa esiteltiin itse hanketta sekä Eläkeliiton moninaista toimintaa toimintakyvyn ylläpitämisen ja t

Lue lisää
Voidaanko kuntoutuksen yhteydessä puhua ennaltaehkäisystä?

Kun vuosia sitten aloitin kuntoutuksen opinnot, ei sen yhteydessä juurikaan puhuttu ennaltaehkäisystä. Tai jos puhuttiin, ei se ollut kuntoutuksen osa-alue, vaan erillinen asia.

Lue lisää