Thumbnail

Valtaosa ikääntyneistä kokee elämänlaatunsa hyväksi - tarvetta olisi kuitenkin säännöllisille hyvinvointi- ja terveystarkastuksille

Hyvinvointia ikääntyneille -hanke toteutti syksyllä 2023 kaksi laajaa kyselyä liittyen yli 70-vuotiaiden, kotona asuvien henkilöiden palvelu- tai tukitarpeisiin. Ensimmäinen kyselyistä kohdistettiin yli 70-vuotiaille ja toinen heidän läheisilleen. 

Yli 70-vuotialle suunnatun kyselyn tuloksia

Ikääntyneille suunnattuun kyselyyn saatiin 1744 vastausta. Vastaajien keski-ikä oli 75 vuotta. Kysymykset koskivat ikääntyneiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan sekä saamistaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Vastanneista lähes kaikki asuivat itsenäisesti joko tavallisessa tai senioriasunnossa. 

Kyselyyn osallistuneista ikääntyneistä selvä enemmistö arvioi elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Suurin osa myös arvioi olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä terveydentilaansa. Vastaajista valtaosa tunsi itsensä yksinäiseksi korkeintaan harvoin.

Ikääntyneet arvioivat yleisesti yli 70-vuotialle tarjolla olevia palveluja ja tukimuotoja: heistä vajaa puolet ei osannut sanoa, ovatko ne riittäviä. Lähes saman verran vastanneista koki, että palvelut ja tukimuodot vastaavat vain osittain tarpeeseen. Ikääntyneet kokivat tarvitsevansa etenkin säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia (66 % vastanneista). Seuraavaksi eniten toivottiin tietoa ja ohjausta palveluista, joista voisi olla itselle hyötyä sekä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. 

Yli 70-vuotiaiden läheisille suunnatun kyselyn tuloksia

Ikääntyneiden läheisille suunnattuun kyselyyn saatiin 249 vastausta. Vastanneista valtaosa oli naisia ja miehiä reilu kymmenesosa. Vastanneiden ikäjakauma oli 36–89 vuotta. 

Puolet vastanneista läheisistä arvioi, että yleisellä tasolla yli 70-vuotiaille tarjotut palvelut ja tukimuodot vastaavat tarpeeseen vain osittain. Lähes kolmannes koki niiden olevan täysin riittämättömiä. Läheisten mielestä ikääntyneet tarvitsisivat eniten kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen (55 % vastanneista); tietoa ja ohjausta palveluista, joista voisi olla heille hyötyä (52 % vastanneista) sekä säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia (48 % vastanneista).

Hyvinvointia ikääntyneille on Eläkeliiton ja Kuntoutussäätiön yhteishanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen tarkoituksena on tukea yli 70-vuotiaiden toimintakykyä ja osallisuutta. Lisäksi kehitetään hyvinvointialueiden ikäneuvoloiden ja järjestöjen toiminnallista yhteistyötä.

Sarianne Sahervo

Sosionomi YAMK, Hyvinvointia ikääntyneille -hanke, Kuntoutussäätiö

Kyselyiden toteutuksesta ja raportoinnista vastasivat Kuntoutussäätiön asiantuntijat Mari Ruuth, Piia Pietilä ja Timo Ilomäki

Lisätietoa kyselystä