EU-lippu

EETUn EU-vaalikysely puolueille

Kaikille yhdeksälle eduskuntapuolueelle lähettiin sähköpostitse Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n europarlamenttivaalikysely 30.1. Vastausaikaa oli 28.2 saakka. 

EETU sai vastaukset europarlamenttivaalikyselyyn seitsemältä eduskuntapuolueelta. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn.  

Europarlamenttivaalikysymykset

 
1.    Miten puolueenne EU-vaalitavoitteissa on huomioitu väestön ikääntyminen Euroopassa?  
 

Kansallinen Kokoomus:
Kokoomuksen EU-vaaliohjelma julkaistaan tämän hetken suunnitelman mukaan huhtikuussa, eikä sen sisältöä koskevia päätöksiä ole vielä tätä kyselyä laadittaessa tehtynä. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kokoomus pitää väestön ikääntymistä sekä Suomen että koko Euroopan nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta yhtenä tärkeimmistä kysymyksistä, joka edellyttää kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä otetta kaiken politiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Taloudellisen huoltosuhteen heikentyminen on laaja-alainen haaste, johon vastaamisessa mikään yksittäinen keino ei riitä.
 

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue: 
Ikääntyneet ovat yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista väestöryhmistä Euroopassa. SDP:n mielestä on huolehdittava demokratian toteutumisesta ja vahvistettava hyvinvointitalousajattelua sekä nähtävä satsaukset peruspalveluihin sosiaalisina investointeina. Kestävää, kasvavaa taloutta ei ole ilman hyvinvoivia ihmisiä. Lisäksi keskeisistä kansansairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta tulee laatia EU-tasoiset strategiset linjaukset, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden toimintaa.


Vasemmistoliitto:
Väestön ikääntyessä yhteiskuntien on pidettävä huolta siitä, että palveluverkostot ovat tarpeeksi kattavia ja tarpeeksi resursoituja vastaamaan väestörakenteen muutokseen. Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että niin Suomessa kuin Euroopassa taataan rahoitus terveydenhuollolle ja turvataan köyhien eläkeläisten toimeentulo. Samalla on tärkeää mahdollistaa työperäisen maahanmuuton saumattomuus.


Suomen kristillisdemokraatit: 
Kestäville arvoille rakentuva Eurooppa on sosiaalisesti oikeudenmukainen, turvallinen, yhteisöllinen, perheystävällinen, yritteliäs, kilpailukykyinen ja taloudellisesti menestyvä. Euroopan ikääntymisen haasteeseen on vastattava paitsi työperäisellä maahanmuutolla, myös kannustavalla perhepolitiikalla, joka mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja kannustaa solidaarisuuteen sukupolvien välillä. Euroopan on oltava ihanteellinen ympäristö ikääntyville kansalaisillemme. Varmistamme heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa sekä edistämme aktiivista ikääntymistä.


Vihreä liitto:
Moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, on ikääntymisessä maailman kärkijoukkoa. Väestö ei enää kasva pelkän syntyvyyden voimin, vaan tarvitsemme maahanmuuttoa ja ulkomaista työvoimaa voidaksemme vahvistaa EU-maiden taloutta sekä ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointivaltiota. Vihreiden eurovaaliohjelmassa tavoitellaan peruspalvelujen vahvistamista kaikkialla EU:ssa. Tähän kuuluvat mm. ikääntyneiden sosiaali-, terveys- ja asumispalvelut, joiden laatua ja saavutettavuutta tulee parantaa kaikissa EU-maissa.


Suomen Keskusta:
EU:n jäsenmaiden kansalaisten osuus koko maailman väestöstä pienenee, Eurooppa ikääntyy ja syntyvyys laskee. Väestörakenteen muutos luo jäsenmaissa haasteita työmarkkinoille, aluekehitykselle, huoltosuhteelle ja palveluiden rahoittamiselle. Kehittyvä ja hyvinvoiva Eurooppa tarvitsee uutta työvoimaa. EU:n ulkopuolelta tulevien osaajien pääsyä työmarkkinoille on nopeutettava työperäisen maahanmuuton järjestelmää kehittämällä. Kun huoltosuhde on tasapainossa, jäsenmailla on paremmat edellytykset huolehtia ikääntyvän väestön palvelujärjestelmän kattavuudesta ja eläkejärjestelmän kestävyydestä.


Suomen ruotsalainen kansanpuolue: 
RKP:n EU-vaaliohjelmassa väestön ikääntyminen huomioidaan korostamalla ikääntyneiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja talouteen. Pyrimme edistämään ikääntyneiden oikeuksia ja hyvinvointia EU-tasolla mahdollistamalla ikääntyneille täyden osallistumisen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään. Euroopan ikääntyvän väestön osuus kasvaa, ja tarvitsemme enemmän työikäisiä ihmisiä. Tarvitsemme uusia toimivia kanavia työperäiseen maahanmuuttoon, muuttamatta Eurooppaa vierastyöläisyhteiskunnaksi.

2.    Mikä on puolueenne kanta Euroopan laajuisen ikäihmisiä koskevan strategian aikaan saamiseksi?
EUROOPAN talous- ja sosiaalikomitea (EESC) on syksyllä keskustellut tarpeesta luoda Euroopan laajuinen ikäihmisiä koskeva strategia. Strategian tarve on ikääntyvässä Euroopassa suuri ikääntyneiden osallisuuden varmistamiseksi ja kasvattamiseksi. EU:n hoito- ja hoivastrategia suosituksineen hyväksyttiin Euroopan komissiossa vuosi sitten. Tarvitaan kuitenkin strategia, jossa ikäihmiset nähdään ennen kaikkea aktiivisina toimijoina, eikä pelkästään toiminnan kohteina. EESC on aktiivisesti tarttunut ikääntymishaasteeseen ja EU:n neuvoa-antavana elimenä vie viestiä eteenpäin EU:n päättävissä elimissä. 


Kansallinen Kokoomus:
Edelliseen viitaten, kokoomuksen EU-vaaliohjelmasta ei tätä kyselyä täytettäessä ole vielä päätöksiä tehtynä. Yleisesti ottaen kokoomus suhtautuu myönteisesti ikääntymisen laaja-alaiseen huomioon ottamiseen politiikassa niin kansallisella kuin EU-tasolla. Lisäksi on syytä muistaa, että väestön ikärakenteen muutos ilmiönä ei ole pelkästään ikäihmisiä vaan koko yhteiskuntaa koskettava kysymys.


Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue: 

Jo tällä hetkellä reilu 20 prosenttia Euroopan väestöstä on yli 65-vuotiaita. SDP on sitoutunut työskentelemään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ja köyhyydestä vapaan Euroopan saavuttamiseksi. Kannatamme strategian luomista. Ikääntymisen tuomia mahdollisuuksia yli sukupolvirajojen tulee edistää Euroopassa.
Vasemmistoliitto:
Ikäihmisten oman toimijuuden korostaminen on mielestämme hyvin keskeistä. Pidämme tärkeänä, että EU:ssa säädetään kunnianhimoinen ja ikäihmisten palveluita sekä oikeuksia vahvistava kattava strategia. Strategian on syytä pitää sisällään suosituksia lainsäädännöksi eri sektoreille.


Suomen Kristillisdemokraatit: 
EU:ssa on toimittava kaikkialla ihmisarvoisen ja turvallisen ikääntymisen edistämiseksi. EU voi laatia alueen yhteisiä strategisia tavoitteita, joilla vastataan terveyden- ja vanhustenhuollon sekä eläkemenojen kasvuun sekä ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseen. EU:n on toimittava ennen kaikkea niillä politiikkasektoreilla, joilla saadaan jäsenvaltioille yhteistä hyötyä. Jäsenvaltioiden pitää jatkossakin itse päättää miten julkiset palvelut järjestetään ja toteutetaan. EU:n on huolehdittava palveluiden turvaamisesta myös digittömille ikäihmisille.


Vihreä liitto:
Vihreät kannattaa strategian luomista. Vihreille on tärkeää, että ikäihmisten peruspalvelut ovat kunnossa kaikissa jäsenmaissa ja että ikäihmisten ääni kuuluu heitä koskevassa päätöksenteossa. Strategia on yksi hyvä työkalu kohti tätä tavoitetta.


Suomen Keskusta: 
Keskusta on aina korostanut sitä, että ikäihmiset pitää nähdä aktiivisena osana suomalaista yhteiskuntaamme. He ovat myös EU:lle ja sen jäsenmaille voimavara työurien jatkumisen ja aktiivisen kansalaistoiminnan kautta sekä erilaisten palvelujen kuluttajina. He tekevät paljon vapaaehtoistyötä. Heillä on myös paljon yhteiskuntaa hyödyttävää elämänkokemusta, hiljaista tietoa ja osaamista. On perusteltua, että Euroopan unionissa neuvostossa laadittaisiin ikäihmisiä koskeva strategia parhaista käytännöistä kunnioittaen unionin ja jäsenmaiden välistä toimivaltajakoa ja jäsenmaiden päätösvaltaa.


Suomen ruotsalainen kansanpuolue: 
RKP kannattaa Euroopan laajuista ikäihmisiä koskevaa strategiaa. Tavoitteenamme on luoda olosuhteet, joissa ikäihmiset voivat olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, edistää heidän osallisuuttaan ja varmistaa heidän oikeutensa ja palvelunsa. Painottaisimme strategiassa ikäihmisten aktiivista roolia yhteiskunnassa ja taloudessa, sekä heidän osallistumistaan päätöksentekoon.

3.    Pitäisikö puolueenne mielestä YK:n yleismaalimallista ikäihmisten ihmisoikeuksien aikaansaamista edistää EU-tasolla? Jos vastasitte kyllä, niin miten käytännössä edistätte tätä tavoitetta eri EU-elimissä?
 

Kansallinen Kokoomus:
Mikäli kysymyksessä viitataan YK:n yleiskokouksen vuonna 1991 hyväksymiin ikäihmisiä koskeviin periaatteisiin, ne kyllä ovat kokoomuksen voimassa olevien poliittisten kantojen kanssa yhdenmukaiset.


Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue:
SDP kannattaa avointa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa koskien ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia. Pidämme ikääntyneiden kansalaisten oikeuksien vahvistamista tärkeänä. Keskustelua on vietävä aktiivisesti eteenpäin myös EU:n eri päätöksentekofoorumeilla. Näin voidaan edistää EU-tasoista keskustelua unionin yhteiseksi kannaksi ihmisoikeussopimuksen aikaansaamiseksi.


Vasemmistoliitto:
Vasemmistoliitto näkee, että Euroopan unionissa on vahvistettava ihmisoikeuksien toteutumista, puututtava päättäväisesti ihmisoikeusrikkomuksiin ja tehtävä konkreettisia tekoja tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ikäihmisten ihmisoikeudet on huomioitava omana kokonaisuutenaan ja niiden täysimääräinen toteutuminen on turvattava. Edistämme näitä periaatteita kaikilla politiikan tasoilla missä toimimme.


Suomen Kristillisdemokraatit: 
Kyllä. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet pätevät samalla tavoin niin ikäihmisten kohdalla kuin muidenkin. Euroopan ikääntyessä vauhdilla, jokaisella ikäihmisellä tulee olla oikeus elää itsensä näköistä ja ihmisarvioista elämää. Suomen Kristillisdemokraatit on Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsen, joka on parlamentin suurin ja vanhin ryhmä. EPP ryhmä on ollut aikaisemminkin aktiivinen esimerkiksi parlamentin hoivaraportissa, jota EPP-ryhmä on ajanut eteenpäin. KD:n eurovaaliohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan huhtikuussa.


Vihreä liitto:
Kyllä. Ikäihmisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus olisi hyvä työkalu, jonka avulla ikäihmisten oikeuksia voidaan parantaa kaikkialla maailmassa. Sopimuksen tulisi kattaa mm. ikäihmisten perus- ja ihmisoikeudet, osallisuus ja yhdenvertaisuus, ikäsyrjinnän kitkeminen, toimeentulo, palvelut ja hoiva. Vihreiden edustajat EU-parlamentissa pitäisivät asiaa aktiivisesti esillä niin EU:ssa kuin YK:ssa ja vaikuttaisivat EU:n kantoihin, jotta unioni suhtautuisi asiaan myönteisesti.


Suomen Keskusta: 
YK on hyväksynyt ikääntyneitä henkilöitä koskevat periaatteet, jotka täydentävät olemassa olevia sitovia ihmisoikeussopimuksia. Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa on käsiteltävä ikäihmisten oikeuksien toteutumista EU:n päätöksenteossa. Lainsäädäntöä laadittaessa on huomioitava vaikutukset ikäihmisiin. On tärkeää, että EU:n perusoikeusvirasto seuraa ja tekee jatkuvaa yhteistyötä EU:n toimielinten ja jäsenmaiden hallitusten kanssa ikäihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi EU:n alueella.


Suomen ruotsalainen kansanpuolue: 
YK:n yleismaailmallisten ikäihmisten ihmisoikeuksien edistäminen EU-tasolla on RKP:lle tärkeää. Pyrimme aktiivisesti edistämään ja tukemaan näitä tavoitteita EU:n eri elimissä, kuten Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, sekä EU:n ulkoisissa suhteissa, painottaen ikäihmisten oikeuksien integroimista kaikkeen EU:n politiikkaan ja toimintaan. RKP:lle kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat aina olleet politiikkaamme ytimessä, niin tässäkin asiassa.