Thumbnail

Eläkeläisten kuluttajansuojaa on parannettava tiukentamalla puhelin- ja kotimyyntisäännöksiä

Eläkeliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön kuluttajansuojasääntöjä koskevasta ehdotuksesta. Ehdotus liittyy EU:n kuluttajansuojasääntöjen kansalliseen täytäntöönpanoon (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, niin kutsuttu Omnibus-direktiivi).

Säännösten tarkoitus on parantaa kuluttajan suojaa tiukentamalla puhelin- ja kotimyyntiä koskevia säännöksiä. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Myös eläkeläisliittojen yhteistyöjärjestö EETU ry on antanut asiasta lausunnon. EETU ry:n lausunto on luettavissa täällä.

Direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 28.11.2021, ja sen täytäntöön panemiseksi annettavia säännöksiä on sovellettava 28.5.2022 lukien.

Omnibus-direktiivin täytäntöön panemiseksi oikeusministeriö ehdottaa muutoksia kuluttajansuojalain (38/1978) 1, 2 ja 6 lukuun sekä kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin (566/2020).


Eläkeliitto ei pidä ehdotettuja tiukennuksia riittävinä. Eläkeliitto saa säännönmukaista palautetta eläkkeellä olevilta ihmisiltä päällekäyvästä puhelinmarkkinoinnista ja vaikeista kuluttajaoikeudellisista riidoista, joissa kuluttajan suoja on riittämätön.

Puhelinmyynnin tulisi olla sallittua vain niille, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan. Tällöin kuluttajilla olisi mahdollisuus päättää itse, ottavatko he vastaan puhelinmyyntiä vai eivät. Puhelinmyyntiä koskien tulisi ottaa käyttöön niin kutsuttu opt in-malli, jossa puhelinmyyntiä saisi lain mukaan kohdistaa vain ennakkohyväksynnän antaneille kuluttajille.

Opt in -rekisterin tulisi olla valtakunnallinen ja viranomaisen ylläpitämä. Tiukempi lainsäädäntö suojaisi kuluttajia tehokkaammin ja edistäisi heidän oikeuttaan päättää, minkälaista markkinointia ja missä kanavissa he haluavat ottaa vastaan.

Kotimyyntisääntelyn kehittämisessä ei ole riittävästi huomioitu puhelimitse tapahtuvaan markkinointiin ja myyntiin liittyviä rikollisia huijausyrityksiä. Eläkeliitto katsoo, että lainsäädäntöä tulee puhelinmyyntiä koskien muuttaa niin, että myyjän tulisi saada asiakkaalta erikseen kirjallinen vahvistus puhelimessa tehdyn sopimuksen jälkeen. Kuluttajan asema parantuisi, jos hän saisi mahdollisuuden harkita täysin yllättäen tullutta ja puhelinkeskustelun aikana syntyneiden mielikuvien perusteella hänelle markkinoitua ostosta rauhassa.

Eläkeliitto on tehnyt iäkkäisiin kohdistuvan hallitsemattoman puhelinmyynnin torjumiseksi itsenäisesti työtä sekä yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Poliisihallituksen ja Suvanto ry:n koordinoiman järjestöverkosto Mummonmarkan vartijoiden kanssa. Työ jatkuu!

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi