Thumbnail

Kotihoidon parannusehdotus on vain suositusluontoinen ohje

Eläkeliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä

Kyseessä on vanhuspalvelulain uudistamisen toinen vaihe. Lailla on tarkoitus parantaa kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Tällä hallituskaudella ikääntyneiden ihmisisten asemaa ja heidän oikeuksiaan on monin tavoin yritetty kehittää. Ehdotus on hyvä askel tällä myönteisellä jatkumolla.

Eläkeliitto kuitenkin katsoo, ettei ehdotus riitä turvaamaan ikääntyneiden ihmisten oikeutta saada yksilölliseen tarpeeseen perustuvia palveluita. Ehdotetun säädännön perusteella ei synny selkeää oikeutta palvelusuunnitelmassa mainittuihin palveluihin. Tarvitaan tiukempaa velvoittavuutta.

Iäkkään ihmisen palvelusuunnitelman tulisi olla sitova. Vasta siten syntyisi muutos nykyiseen lainsääntöön perustuvaan kotihoitoon.

Iäkkäille tulee luoda yhtäläiset subjektiiviset oikeudet kotipalveluihin, kuten lapsiperheillä on. Samoja palveluita tarvitsevia ihmisiä ei iän perusteella voi asettaa eriarvoiseen asemaan keskenään.

Kotihoitoon on osoitettava merkittävästi enemmän määrärahoja. Nyt harkitut 45 miljoonan euron määrärahat kohdistuvat vain uusien lisävelvoitteiden kuluihin samalla kun uudistuksen pohjalla oleva, nykyinen tilanne toimii vanhustenhuollon tarpeisiin nähden suuresti aliresurssoituna.

Tarvittavaa henkilökuntaa ei saada, ellei määrärahoja lisätä merkittävästi. Tällä lailla tulisi ratkaista, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja pääsee ehdotetun hoiva-asumisen piiriin. Se miten tämä varmistetaan, jää ehdotuksessa avoimeksi.

Hoivaan liittyvät ihmisoikeuksien toteutumisessa ilmenevät puutteet korjaantuvat vain valvontaa kehittämällä. Jatkovalmistelussa tulee paneutua valvonnan kehittämiseen.

Samoin laadun seurantaa tulee säännellä ehdotettua paremmin. Nykyiset ehdotukset eivät varmista sitä, että jokaisen asiakkaan tosiasiallinen näkemys välittyy. Eläkkeellä olevia edustavat järjestöt tulee ottaa mukaan kehittämään menetelmiä, joilla asiakkaiden ääni saadaan tosiasiallisesti kuulumaan.

Lue myös EETU ry:n lausunto (27.8.)

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi