Post-it-lappu ja lamppu ilmoitustaululla

Liittovaltuusto: Ikävaikutusten arviointi saatava osaksi lainsäädäntövalmistelua ja päätöksentekoa

Eläkeliiton liittovaltuusto (syyskokous 23.11.2022) vaatii kannanotossaan ikävaikutusten arvioinnin lisäämistä osaksi lainvalmistelua ja päätöksentekoa.  Vahvistaessaan lakeja kansanedustajien tulee olla selvillä, minkälaisia vaikutuksia säädöksillä on iäkkäisiin ihmisiin - samaan tapaan kuin jo pitkään on automaattisesti selvitetty lakiuudistusten lapsi- ja ympäristövaikutuksia. Säädöspohjan vahvistamiseksi Suomen tulee myös sitoutua ikääntyneitä koskevan YK:n ihmisoikeussopimuksen edistämiseen.

Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin ikääntymiseen liittyvää negatiivista leimaa ja nuoruuden liiallista ihannointia. Kun vuonna 1998 syrjintää koki 23 prosenttia yli 60-vuotiaista, niin vuonna 2021 näin koki 51 prosenttia. (+60 barometri 2021, Eläkeliitto ja Tutkimustie Oy).

Ikääntyneiden henkilöiden kokonaisvaltainen aliarviointi, (ikäismi/ageismi) ilmenee syrjivinä uskomuksina ja institutionaalisina käytäntöinä esim. keinotekoisina hoidon ikärajoina terveydenhuollossa. Digitalisaation vuoksi myös viranomaisten palvelutarjonta on yhä enenevässä määrin saatavilla pääsääntöisesti erilaisina verkko ja etäpalveluina. Kuitenkaan lähes 40 prosenttia yli 75-vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä.

Hoidon ja hoivan palvelujärjestelmässä ilmenevät puutteet ovat puolestaan johtaneet siihen, että tutkimusten mukaan ikääntyneiden suurin pelko on oman tai läheisen toimintakyvyn heikkeneminen.
Liittovaltuusto muistuttaa, että oikeusministeriön lainvalmisteluohjeiden mukaisesti vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valmistelijoille, päättäjille ja sidosryhmille suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

Vaikka Suomessa on onnistuttu toteuttamaan osin myös hyvää ikäpolitiikkaa, näyttäytyy yhteiskuntamme lainsäädäntövalmistelun osalta edelleen vähemmän ikäystävällisenä. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kannalta on kestämätöntä, jos uuden lainsäädännön valmistelussa unohdetaan Suomen suurin väestöryhmä. Liittovaltuusto muistuttaa, että monet yli 65-vuotiaat suomalaiset ilmoittavat tutkimusten mukaankin kokevansa ikäsyrjintää.

Päätöksillä ja laeilla tulee parantaa ikääntyneiden asemaa ja oikeuksia, ei heikentää eikä jättää huomiotta niitä.

Lisätiedot:


Raimo Ikonen                                            
Eläkeliiton puheenjohtaja                                                                                           
p. 050 559 9179                                         


Anssi Kemppi
Eläkeliiton toiminnanjohtaja
p. 040 725 7143