Thumbnail

Riittävät kotihoidon resurssit turvattava lailla

Eläkeliitto on antanut lausunnon iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Eläkeliitto katsoo, että uusien välimuotoisten asumisratkaisujen vakiinnuttaminen lain tasolle on kannatettavaa. Muutos ei kuitenkaan saa heikentää asiakkaiden nykyistä asemaa. Asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi tulee samalla säätää valitusmenettelyistä.

Avainasemassassa kotihoidossa tulee olla kunkin asiakkaan ajantasainen palvelusuunnitelma.Suunnitelman tulee olla aidosti asiakaslähtöinen ja sen toteutumista on arvioitava säännöllisesti.

Riittävä henkilöstömitoitus ja työntekijöiden ammattitaito ovat ratkaisevan ratkaisevan tärkeitä. Ne mahdollistavat tarpeita vastaavia palveluita, aitoa asiakkaan osallisuutta sekä hyvin johdettua suunnittelua.

Koska kotihoidossa asiakkailla on keskenään hyvin erilaisia hoidon ja hoivan tarpeita, ei kotihoidon hoitajamitoituksen määrittely ei ole yksinkertaista. Lailla tulee kuitenkin turvata se, että kotihoidossa täytyy olla riittävästi henkilöstöä palvelusuunnitelmien toteuttamiseen. 

Resurssien mitoituksen rinnalle lain tasolle tarvitaan nykyistä tarkempaa laadun määrittelyä. Yhtenäisten laatukriteerien puuttuminen laista johtaa nyt siihen, että eri toimijat määrittelevät laatua eri tavoin. Se, mitä laadulla tarkoitetaan, on epäselvää, jos mittaristo, laadun ominaisuudet ja sen osatekijät ovat määrittelemättä.

Yleisluontoiset laadun määritelmät jättävät laadun irralliseksi ja palvelun laadun ohjaaminen on heikkoa. Vertailukelpoista tietoa ei myöskään muodostu. Toiminnot tulee dokumentoida yhteneväisesti.

Asiakastyytyväisyys ei ole yksin riittävä kriteeri kuvaamaan palveluiden hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä palveluiden asiakasturvallisuutta. Tähän tarvitaan monipuolisia sekä määrällisiä että laadullisia kriteereitä.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi