Pyörätuoli huoneessa

Teknologia on hyvä renki ja huono isäntä

Kansallisen ikäohjelman osatavoite on kehittää teknologia-avusteista kotihoitoa. Ohjelman kehittämiseen liittyen Eläkeliitto on antanut lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sosiaali- ja terveysministeriön raportista ”Kotona asumista tukevat teknologiat ikäihmisille KATI-viitearkkitehtuuri” (2023).

Eläkeliitto katsoo, että teknologian käytöstä kotihoidossa on hyötyä. Teknologioiden kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia järjestää palveluja ikääntyneille ihmisille. Luonnoksessa esitellään hyviä teknologisia ratkaisuja, joita jo on tarjolla kotona asumista helpottamaan. Teknologia on hyvä renki -ja huono isäntä.

Raportissa on ansiokkaasti mutta yksipuolisesti tuotu esiin teknologian mahdollisuuksia. Siksi Eläkeliitto korosti lausunnossaan voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä. Ikääntyneet ihmiset ovat heterogeeninen ryhmä.

Potilaslain keskeinen potilaan subjektiviteettia painottava piirre on potilaan oikeus päättää hoidostaan ja myös kieltäytyä siitä. Tietoon perustuva päätös edellyttää sitä, että tieto annetaan potilaalle siinä muodossa, että potilaalla on mahdollisuus se ymmärtää. Tämä pätee myös teknologisiin sovelluksiin.

Teknologiset ratkaisut ovat kannatettavia silloin, kun loppukäyttäjä hallitsee niiden käytön.

Ensisijaisen tärkeää kuitenkin on, että teknologialla ei korvata inhimillistä vuorovaikutusta ja fyysistä läheisyyttä vaan, että sitä käytetään vapauttamaan ammattilaisten työaikaa rutiineista tärkeämpiin työtehtäviin ja aitoon ihmisten väliseen vuorovaikutukseen hoivaa tarvitsevien iäkkäiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävät iäkkäät joutuvat tulevaisuudessa hallitsemaan yhä enemmän eri teknologioita. Olennaisen tärkeää on, että jokaisen kotihoidon asiakkaan osallisuus omaa itseä koskevissa teknologioissa lain mukaisesti varmistetaan. Jatkotyössä on vastattava myös kysymykseen, miten toteutetaan potilaan ja asiakkaan tosiasiallinen osallisuus, kun käyttöön otettua teknologiaa seurataan ja arvioidaan.

Teknologia puuttuu yksityisyyden suojaan ja kotirauhaan eri tavoin. Kehoon liitettävän, puettavan tai kodin tiloissa olevan seurantateknologian juridiset kysymykset tulee jatkotyössä selvittää huolellisesti.

Eläkeliitto muistuttaa, että kaikki eivät tuettunakaan opi käyttämään teknologisia ratkaisuja tai perustellusti halua niitä käyttää. Yhteiskunnassamme tulee aina olemaan myös henkilöitä, jotka eivät kykene käyttämään tai halua käyttää digitaalisia palveluja.

Asiakkaan tahdonilmaukset on otettava huomioon eikä teknologian hyödyntäminen saa sulkea pois sote-palvelujen tarjoamista ilman teknologiaa. Aina pitää olla tarjolla vaihtoehto teknologiselle ratkaisulle.

Otettaessa käyttöön teknologisia kotihoitopalveluita on tunnistettava se, mitä uhkia, mahdollisuuksia, haittoja ja etuja teknologian käyttö kunkin asiakkaan kohdalla tosiasiallisesti merkitsee. Teknologisten ratkaisujen rinnalla ja vaihtoehtoina tulee olla saatavilla myös inhimillisiä, ihmisten kasvotusten toteuttamia palveluja, jos potilas tai asiakas sitä itse toivoo.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi