Liikennevalot

Turvallinen tieliikenne on jokaisen ikääntyneen oikeus

Kuva: iStock

Eläkeliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle periaatepäätösluonnoksesta, joka perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan liikenneturvallisuusstrategiaan ja sen toimenpideohjelmaan.

Strategian taustalla on niin sanottu nollavisio, jonka mukaisesti kaikkien liikennemuotojen tulisi olla vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Ikääntyneiden kuljettajien määrä liikenteessä kasvaa väestörakenteen mukaisesti. Eniten voimassa olevien ajokorttien määrä on lisääntynyt ja tulee lisääntymään kaikkein iäkkäimpien ajoneuvon kuljettajien ryhmässä.

Ikääntyneet ovat yliedustettuina vakavissa tieliikenneonnettomuuksissa. Onnettomuudet liittyvät erityisesti henkilöautoliikenteeseen ja niiden kohdalla risteyksiin. Uusia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi tarvitaan.

Jatkotyössä on huomioitava paremmin se, että ikääntyneet ovat hyvin heterogeeninen tielläliikkujaryhmä. Ikääntyneet tielläliikkujat ovat 60 – 110 -vuotiaita henkilöitä eikä heitä ikäryhmänä liikenneturvallisuudenkaan näkökulmasta millään kriteerillä voida niputtaa yhteen ryhmään.

Eläkeliitto katsoo, että ajoterveyden arvioinnin tulee olla yksilöllistä ja samoin ikääntymisen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ajoterveyttä koskevien viranomaispäätösten tulee olla oikeasuhtaisia. Henkilön liikkumisenvapautta ei saa rajoittaa virheellisin perustein.

Valtion budjetissa on vuosi vuodelta supistettu julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen varattuja määrärahoja. Kokonaan puuttuvat tai puutteellisesti toimivat julkiset kulkuyhteydet pakottavat yksityisautoiluun seuduilla, joilla asiointi on mahdotonta ilman joukkoliikenneyhteyksiä. Siksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä tulee ottaa kantaa siihen, että julkisen joukkoliikenteen rahoituspohjaa tulee vahvistaa.

Periaatepäätöksellä halutaan vaikuttaa myös asenteisiin liikenteessä. Eläkeliitto katsoo, että liikennekasvatuksessa on huomioitava se, että turvallinen tieliikenne on ikään katsomatta jokaisen oikeus. Kaikkien teillä liikkuvien on huomioitava se, että muilla tielläliikkujilla voi olla heikompi huomiokyky kuin itsellä on.

Luonnoksessa ikääntyneet ja vammaiset on yhdistetty samaan ryhmään. Eläkeliitto huomauttaa, että vain osa ikääntyneistä tai vammaisista henkilöistä muodostaa liikenneturvallisuusriskin. Luonnoksessa on sekoitettu kolme eri asiaa: avoin joukkoliikenne, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu.

Eläkeliitto pyytää virheen korjausta. Pelkästään ihmisen iästä ei seuraa se, että hänen olisi oikeutettu sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin ja että hänen matkojaan tarkasteltaisiin näihin lakeihin perustuen kokonaisuutena. Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen, jota henkilön niin tarvitessa täydennetään sosiaali- ja vammaispalveluilla.

 

Liikenneosaamisen ylläpitäminen on pitkäjänteinen, jatkuva ja liikenteessä liikkujille elinikäinen tehtävä. Ikääntyneiden haasteena voi olla uusien ja muuttuneiden liikennesääntöjen tunnistaminen. Liikennekasvatuksella tulee tarjota välineitä siihen, sääntöjen tuntemista voi pitää ajan tasalla. Iäkkäiden kuljettajien vahvuuksia liikenteessä ovat vuosien kokemus ja siihen perustuva hyvä harkintakyky.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi