Thumbnail

Vääryyksiä ei poisteta säyseällä polemiikilla

Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen ollaan perustamassa vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto. Hallituksen esitys laiksi vanhusasiavaltuutetusta on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Asiaa valmisteleva oikeusministeriö on tänään kuullut Eläkeliittoa ja muita tahoja. Vanhusten oikeuksia valvotaan usealla tasolla ja usean viranomaisen toimesta. Eläkeliitto muistuttaa, että käytännössä on jopa ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla kipeästi osoitettu, etteivät nykyiset toimet ja toimijat ole yksinään ole olleet läheskään riittävät turvaamaan vanhusten oikeuksia.

Katsomme että vanhusasiavaltuutetulle kaavailtu rooli ja tehtävä pelkkänä yhteiskunnallisena keskustelijana on riittämätön. Ikääntyneiden oikeuksien ja aseman laaja seuraaminen yhteiskunnan eri aloilla ja havaittujen ilmiöiden ja epäkohtien sekä ikäystävällisyyden ja ikäihmisten näkökulman tuominen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon eivät anna vanhusasiainvaltuutetulle tarpeeksi välineitä ikääntyneiden suomalaisten oikeuksien edistämiseen. Nyt käytössä olevilla määrärahoilla on valmisteltava kestävä pohja vanhusasiavaltuutetun vaikuttavalle virankuvalle.

Viran täytyy merkitä todellista parannusta käytännössä iäkkäiden ihmisten asemassa. Iäkkäiden asemaan aikaansaatavat muutokset eivät saa riippua virkaan valittavan henkilön persoonasta. Vanhusasiavaltuutetun virka itsessään tulee säännellä sellaiseksi, että vanhusasiavaltuutetulla on todellista toimivaltaa muutosten aikaansaamiseksi. Keskeinen kysymys on asemoida viran valtuudet ja toiminnallinen suhde yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja laillisuusvalvojiin.

Ei ole olemassa ikään perustuvaa kaatoluokkaa ’vanhukset’. Vanhusasiavaltuutetun mandaatti tulee vanhuksilta. Iäkkäät ovat hyvin heterogeeninen ihmisryhmä. Iäkkäät eivät ole vain hoivan kohde: oikeuksia on edistettävä kaikilla elämänalueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hoivapalveluiden rinnalla vanhusasiavaltuutetun tulee seurata ja vaikuttaa iäkkäiden oikeuksien maksimaalisen toteutumisen puolesta myös muut elämän alueet kattaen.

Ihminen ei menetä identiteettiään jäädessään työelämästä. Ikä ei vähennä ihmisen älyä, tarvetta päättää itse omista asioistaan eikä ihmisen oikeutta saada tarvitsemiaan palveluita. Iäkkäiden tulee nauttia samanlaista yhteiskunnallista arvostusta kuin muut ikäryhmät.

Ikäismi on ikään perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista aliarviointia (vrt. seksismi tai rasismi). Ikäismiä ilmenee sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sitä piilee myös yhteiskunnan palvelurakenteessa. Vanhusasiavaltuutetun tulee olla ikäismin torjunnan keulakuva.

Vanhusasiavaltuutetun olennaisen tärkeä tehtävä on vahvistaa demokratiaa edesauttamalla iäkkäitä itseään ja heidän läheisiään tunnistamaan, vaalimaan ja valvomaan omia ja läheisensä oikeuksia.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi