Piirroskuva Netikäs projektin laatimasta Mediataitopiirakasta

Mitä ovat mediataidot? Ota Mediataitopiirakka opettelun tueksi!

Mediataitopiirakka on yritys havainnollistaa aikuisten tarvitsemien mediataitojen moninainen kokonaisuus, joka koostuu tulkintataidoista, käyttötaidoista, luovista taidoista, vuorovaikutustaidoista ja turvataidoista. Hyvät mediataidot omaavalla mediatoimijalla on hyvät taidot kaikilla mediataitojen osa-alueilla.

Mediataitoja harjoitellessaan on hyvä suunnata huomionsa erityisesti niille mediataitojen osa-alueille, joilla huomaa itsellä olevan eniten kehitettävää. Mediataitopiirakkaa voi käyttää muistin tukena, samaan tapaan kuin lautasmallia, jotta huomaisi nauttia monipuolisesti eri piirakan paloja, eikä vain niitä, joihin yksilöllinen kiinnostus luonnostaan painottuu.

Voit tallentaa itsellesi Mediataitopiirakan tästä linkistä:

 

 

Mediataitopiirakka, Netikäs
Mediataitopiirakka, Netikäs

 

Hyvät tulkintataidot omaava mediatoimija

Ymmärtää erilaisia kulttuureita ja medioita ja osaa tarkastella niitä kriittisesti. Tulkitsee ja arvioi median muotoja ja sisältöjä analyyttisten työkalujen avulla. Osaa eritellä, analysoida, tulkita ja arvottaa mediasisältöjä useista näkökulmista.

Erottaa faktan, fiktion, mainonnan ja muun sekä tuntee lajityypit ja kerronnan keinot. Tutustuu uusiin mediasisältöihin ja lajityyppeihin. Kykenee arvioimaan mediasisältöjen luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta.

Tiedostaa sisältöjen kaupalliset, poliittiset ja ideologiset pyrkimykset. Esittää mediasisällöille peruskysymyksiä: kuka viestii, mitä, kenelle, miksi, entä mikä jätetään sanomatta? Tietää,  että mediasisällöt ovat valintojen ja rajausten tulosta. Tuntee median  puhetapoja.

Jäsentää, arvioi ja hallitsee tietoa. Suhteuttaa mediasisältöjä  aikaisempaan tietoonsa. Tarkentaa käsitystään omasta mediamaustaan. Tekee kriittiseen tulkintaan perustuvia päätöksiä ja toteuttaa kansalaisuutta mediakulttuurissa.

Kyseenalaistaa median viestejä ja analysoi stereotypioita. Käsittää median toiminnan perusperiaatteita ja näkee mediasisältöjen läpi ja taakse. Tietää median taustarakenteista ja miten mm. omistajuus, tuotantoprosessin kulku ja mainonta, vaikuttavat mediasisältöihin. Kykenee arvioimaan median moniarvoisuutta, mediasisältöjen tuottamisen sääntelyä ja median tulevaisuutta.

Seuraa mediakasvattajana mediaympäristöjen muuttumista. On kiinnostunut mediakulttuurin kehityksestä ja muiden mediakäytöstä. Ohjaa analyyttiseen mediaympäristöjen tarkasteluun ja tukee kriittisten tulkintataitojen kehittymistä.

 

Mediataitopiirakka, Netikäs, Tulkintataidot
Mediataitopiirakka, Netikäs, Tulkintataidot

 

Lähteet:

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.

Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.

 

Hyvät luovat taidot omaava mediatoimija

Käyttää omaa ääntään ja ilmaisee itseään. Katselee, kuuntelee ja tulkitsee mediasisältöjä ja luo mediasisältöjä itse. Osallistuu medioissa ja on kokenut itseilmaisussa. Itsearvioi omia mediatuotoksiaan.

Tuottaa omia tarinoita ja ilmaisee omaa persoonaansa ja tyyliään tekemällä mediasisältöjä. Tietää juonen rakenteesta ja vertailee tarinoiden hahmoja omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Välittää omia tunteitaan sanan, kuvan ja musiikin avulla. Tekee valintoja ja rajauksia sekä yhdistelee uusin tavoin olemassa olevia mediasisältöjä. Osaa itsearvioida luomiaan mediasisältöjä ja mitä ne viestivät omasta identiteetistä ja mediamausta.

Hahmottaa omat mediatarpeensa ja mediamakunsa. Tuntee niin nautinnon kuin kriittisyydenkin kokemuksia mediakulttuurissa. Osaa tarkastella omaa mediamakuaan, eli tapoja joilla vastaanottaa, arvottaa ja tulkitsee mediaa.

Peilaa median viestien arvoja ja asenteita omiin. Tietää, miten viestejä analysoidaan.

Tuntee tekijänoikeudet ja kunnioittaa niitä.

Tunnistaa mediakasvattajana oman mediasuhteensa ja rohkaisee muitakin yksilölliseen mediailmaisuun. Arvostaa jokaisen yksilöllistä mediasuhdetta ja omanlaista elämää mediassa. On utelias, hyödyntää erilaisia näkökulmia mediakasvatuksessa ja luo edellytyksiä yhdessä oppimiselle.

 

Mediataitopiirakka, Netikäs, Luovat taidot
Mediataitopiirakka, Netikäs, Luovat taidot

 

Lähteet:

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.

Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.

 

Hyvät vuorovaikutustaidot omaava mediatoimija

Toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kehittää vuorovaikutustaitojaan yhdessä toimien, yhteistyötä tehden ja toisten kanssa oppien. Hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin yksilöihin ja ryhmiin median, erityisesti sosiaalisen median kautta. Vaalii yhteistyötä ja ongelmien ratkaisemista yhdessä muiden kanssa.

Samaistuu ja kokee empatiaa. Samaistuu erilaisiin mediassa toimimisen rooleihin, vuorottelee ja ottaa rooleja. Eläytyy toisten tilanteisiin antaen ja saaden vertaistukea.

Rakentaa identiteettiään median avulla. Kokeilee erilaisia rooleja.

Ymmärtää erilaisia mediassa esitettyjä näkökulmia ja osaa perustella omansa. Ilmaisee mielipiteitään ja asenteitaan muille. Osaa keskustella, perustella sanallisesti ja pitää puoliaan.

Tuntee sananvapauden periaatteet ja yksityisen ja julkisen eron mediassa. Tuntee erilaisia mediaosallistumisen mahdollisuuksia. Viestii mediassa tarkoituksenmukaisesti ja tuntee voivansa vaikuttaa.

Osallistuu media- ja kansalaiskulttuuriin, kansalaisvaikuttamiseen. Luo ja tavoittelee muiden mediakäyttäjien kanssa yhteisiä päämääriä.

Tunnistaa roolinsa sekä mediakasvattajana että mediakasvajana. Tiedostaa vastuunsa mediatoimijana, jonka toimilla on vaikutuksia myös muihin. Kehittyy mediatoimijana vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 

Mediataitopiirakka, Netikäs, Vuorovaikutustaidot
Mediataitopiirakka, Netikäs, Vuorovaikutustaidot

 

Lähteet:

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.

Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.

 

Hyvät turvataidot omaava mediatoimija

Käyttää mediasisältöjä ja -palveluita turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaisesti. Käyttää mediaa monipuolisesti ja hyödyntää pelottomasti hyödyllisiä sisältöjä ja hyvää toimintaa. Ratkaisee ongelmatilanteita ja välttää ennakoiden ikäviä mediakokemuksia.

Huolehtii tietoturvasta ja suojaa yksityisyyttä. Tiedostaa että nettiin liittyy paljon hyvää, mutta myös riskejä ja päivittää tietojaan netin turvallisesta käytöstä. Varjelee itseään ja muita ihmisiä haitallisilta sisällöiltä ja vahingolliselta toiminnalta. Harjoittaa itsekritiikkiä ja itsesääntelyä ymmärtäen, ettei ole samantekevää, mitä sanoo ja miten käyttäytyy.

Käyttäytyy netiketin mukaisesti. On kohtelias ja ottaa muut huomioon omassa toiminnassaan.

Noudattaa lakeja ja sääntöjä mediapalveluita käyttäessään. Arvioi kattavasti mediasisältöjen laillisuutta. Tuntee omat lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa mediakäyttäjänä ja toimii niiden mukaisesti. Kääntyy viranomaisten puoleen kohdatessaan laittomuuksia.

Tuntee ikärajat. Ohjaa alaikäisiä iälleen sopivaan mediakäyttöön.

Kannustaa mediakasvattajana keskusteluun ja toimii turvallisena aikuisena. On valmis juttelemaan rauhassa ja käsittelemään vaikeitakin aiheita. Puuttuu ongelmatilanteisiin ja kääntyy tarvittaessa ammattilaisten puoleen vaikeissa mediakäytön tilanteissa.

 

Mediataitopiirakka, Netikäs, Turvataidot
Mediataitopiirakka, Netikäs, Turvataidot

 

Lähteet:

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.

Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.

 

Hyvät tekniset käyttötaidot omaava mediatoimija

Osaa lukea käyttöliittymiä ja hahmottaa näytön eri osia. Lukee ruutuja aina ”uusin silmin” ymmärtäen, että sisältöjä päivitetään ja tekniikkaa kehitetään jatkuvasti mm. tietoturvasyistä. Luo ymmärrystä näkemästään, jäsentäen sisältöjä, hahmottaen rakenteita ja tunnistaen yleisesti käytettyjä metaforisia elementtejä, kuten symboleita.

Ymmärtää yleisen toiminta- ja käyttölogiikan. Tunnistaa eri ohjelmien samoja lainalaisuuksia ja ymmärtää sovellusten käytön yleiset periaatteet. Tietää että oleellista ei ole yksittäisten asioiden osaaminen vaan oppimisvalmiudet. Omaksuu jatkuvasti uutta tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Käyttää päättely- ja ongelmanratkaisustrategioita. Tunnistaa oikeat toimintaperiaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Tuntee ja soveltaa tietoteknisten laitteiden käytössä ongelmanratkaisumalleja.

Hyödyntää ohjeita ja oppaita käytön apuna. Tutustuu avoimin mielin uusiin teknisiin laitteisiin ja mahdollisuuksiin. Kysyy muilta, jakaa osaamista ja opettelee asioita yhdessä muiden kanssa. Levittää tietoa hyvistä käytänteistä ja toimintatavoista.

Tukee mediakasvattajana monipuolisen mediaosaamisen kehittymistä. Ymmärtää mediataitojen olevan jatkuvasti kehittyviä kansalaistaitoja. Tunnistaa yksilöllisiä mediavalmiuksia ja tukee mediataitojen harjoittelussa.

 

Mediataitopiirakka, Netikäs, Käyttötaidot
Mediataitopiirakka, Netikäs, Käyttötaidot

 

Lähteet:

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. KenGuru (verkkosivusto). Opetushallitus. http://www10.edu.fi/kenguru/?sivu=tvt_perustaidot. Viitattu 5.2.2020

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014, s.23. Opetushallitus.

Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.

 

Huom! Lähteitä aiheesta on toki monia muitakin, mutta tässä yhteydessä on hyödynnetty nimenomaan kyseisistä lähteistä löytyviä mediataitojaotteluita ja sovellettu niistä aikuisten mediataitojaottelu.

Teksti (10.2.2020): Sanna Tuominen