Piirroskuva joka havainnollistaa tulkintataitoja

Hyvät tulkintataidot

Hyvät tulkintataidot omaava mediatoimija

Ymmärtää erilaisia kulttuureita ja medioita ja osaa tarkastella niitä kriittisesti

 • Tulkitsee ja arvioi median muotoja ja sisältöjä analyyttisten työkalujen avulla
 • Osaa eritellä, analysoida, tulkita ja arvottaa mediasisältöjä useista näkökulmista

Erottaa faktan, fiktion, mainonnan ja muun sekä tuntee lajityypit ja kerronnan keinot

 • Tutustuu uusiin mediasisältöihin ja lajityyppeihin
 • Kykenee arvioimaan mediasisältöjen luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta

Tiedostaa sisältöjen kaupalliset, poliittiset ja ideologiset pyrkimykset

 • Esittää mediasisällöille peruskysymyksiä: kuka viestii, mitä, kenelle, miksi, entä mikä jätetään sanomatta
 • Tietää,  että mediasisällöt ovat valintojen ja rajausten tulosta
 • Tuntee median  puhetapoja

Jäsentää, arvioi ja hallitsee tietoa

 • Suhteuttaa mediasisältöjä  aikaisempaan tietoonsa
 • Tarkentaa käsitystään omasta mediamaustaan
 • Tekee kriittiseen tulkintaan perustuvia päätöksiä ja toteuttaa kansalaisuutta mediakulttuurissa

Kyseenalaistaa median viestejä ja analysoi stereotypioita

 • Käsittää median toiminnan perusperiaatteita ja näkee mediasisältöjen läpi ja taakse
 • Tietää median taustarakenteista ja miten mm. omistajuus, tuotantoprosessin kulku ja mainonta, vaikuttavat mediasisältöihin
 • Kykenee arvioimaan median moniarvoisuutta, mediasisältöjen tuottamisen sääntelyä ja median tulevaisuutta

Seuraa mediakasvattajana mediaympäristöjen muuttumista

 • On kiinnostunut mediakulttuurin kehityksestä ja muiden mediakäytöstä
 • Ohjaa analyyttiseen mediaympäristöjen tarkasteluun ja tukee kriittisten tulkintataitojen kehittymistä

 

Lähteet: 
Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.
Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.